haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

sábado, 20 de agosto de 2011

Sri Vyasa Puja de Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada


Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah
nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, cuja missão foi dada por seu Siksa Guru Nitya-Lila Pravistta Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta-swamin iti namine

namaste sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pacatya-desa-tarine19960906SRILA_PRABHUPADA_APPEARANCE_DAY_MATHURA.mp3 

19960927MATHURA_SRILA_PRABHUPADA_SANNYASA_ANNIVERSARY_A.mp3 19960927MATHURA_SRILA_PRABHUPADA_SANNYASA_ANNIVERSARY_B.mp3 

19960506Holland_Srila Gurudev speaks on Swamiji.mp3 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .