haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

sexta-feira, 16 de setembro de 2011

Swamiji BV Sajjana Maharaja Hari-katha

sri-krsna-caitanya prabhu nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda ...
sri-krsna-caitanya prabhu jive doya kori'
swa-parsada swiya dhama saha avatari
atyanta durlabha prema koribare dana
sikhaya saranagati bhakatera prana
dainya, atma-nivedana, goptrtve varana
'avasya raksibe krsna - visvasa, palana
bhakti-anukula-matra karyera svikara
bhakti-pratkula-bhava varjanangikara
sad-anga saranagati hoibe jahara
tahara prarthana sune sri-nanda-kumara
rupa-sanatana-pade dante trna kori
bhakativinoda pode duhun pada dhori
kandiya kandiya bole ami to' adhama
sikhaye saranagati koro he uttama

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .