haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

terça-feira, 27 de março de 2012

Srimati Syamarani Acharya Guardion of Bhakti Yoga Book

Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine


Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, cuja missão foi dada por seu Siksa Guru Nitya-Lila Pravistta Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupadanama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta-swamin iti namine

namaste sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pacatya-desa-tarine

namo maha-vadanyaya
krishna-prema-pradaya te
krishnaya krishna-chaitanya-
namne gaura-tvishe namaha

namo brahmanya-devaya go-brahmana-hitaya ca
jagad-hitaya krishnaya govindaya namo namahNenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .