haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

sexta-feira, 21 de setembro de 2012

Jaya Srila Gurudeva!!!!!Gouranga !


Jaya Srila Gurudeva

Jaya Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja Gurudeva Ki-jay ! :)
Jaya Srila Prabhupada Ki-jay
Jaya Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Ki-jay
Nitya-lita-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhaktisiddanta Sarasvati Gosvami Prabhupada Ki jaya!
Nitya-lila-pravista paramahamsa Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja ki jaya !
Nitya-lila-pravista saccidananda Srila Bhaktivinoda Thakura ki jaya !
Prema-se kaho Sri Krsna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Sri Gaura-bhakta-vrnda Ki jaya !
The Six Gosvamis Ki Jaya !
Sri Navadvipa-dhama Ki Jaya !
Sri Sri Radha-Krsna gopa-gopi-go-govardhana-dvadasa-vanatmaka Sri Vraja-mandala ki jaya !
Tulasi and Ekadasi Ki Jaya !
Gaudiya Matha Ki Jaya!
Sri Gaudiya Vedanta Samiti Ki Jaya !
Sri Harinama-sankirtana Ki Jaya!
Ananta-koti Vaisnava-vrnda ki jaya!
Samagata nhakta-vrnda ki jaya!
Sri Gaura-premanande! Hari hari bol

sri krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Jaya Sri Guru Gouranga Jayatah!Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .