haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

quarta-feira, 8 de junho de 2011

Jaya-Dhvani

                nama om visnu-padaya radhikayai priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta-narayana iti namine
Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharvika-Giridhari-Radha-Vinoda-bihariji ki jaya!

Om visnupada paramahamsa parivrajakacarya astottara-sata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja ki jaya!

Om visnupada paramahamsa parivrajakacarya astottara-sata Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaja ki jaya!

Nitya-lila-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja ki jaya!

Nitya-lila-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja ki jaya!

Nitya-lila-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada ki jaya!

Nitya-lila-pravista paramahamsa Srila Gaura kisora dasa Babaji Maharaja ki jaya!

Nitya-lila-pravista saccidananda Srila Bhaktivinoda Thakura ki jaya!

Nitya-lila-pravista vaisnava-sarvabhauma Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja ki jaya!

Sri Gaudiya Vedantacarya Srila Baladeva Vidyabhusana Prabhu ki jaya!

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ki jaya!
Srila Narottama-Srinivasa-Syamananda Prabhu-traya ki jaya!

Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami Prabhu ki jaya!

Sri Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sri Jiva, Gopala-bhatta, dasa Raghunatha, Sad-Gosvami Prabhu ki jaya!

Sri Svarupa Damodara, Raya Ramanandadi, Sri Gaura-parsada-vrnda ki jaya! Namacarya Srila Haridasa Thakura ki jaya!
Prema-se kaho Sri Krsna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Sri Gaura-bhakta-vrnda ki jaya!

Sri Antardvipa-Mayapura, Simantadvipa, Godrumadvipa, Madhyadvipa, Koladvipa, Rtudvipa, Jahnudvipa, Modadrumadvipa, Rudradvipatmaka Sri Navadvipa-dhama ki jaya!
Sri Sri Radha-Krsna gopa-gopi-go-govardhana-dvadasa-vanatmaka Sri Vrajamandala ki jaya!

Sri Syama-kunda, Radha-kunda, Yamuna, Ganga, Tulasi, Bhakti-devi ki jaya!

Sri Jagannatha, Baladeva, Subhadraji ki jaya!

Nrsimha Bhagavan ki jaya! Bhakta-pravara Sri Prahlada Maharaja ki jaya!
Caro sampradaya ki jaya!
škara matha-raja Sri Caitanya Matha ki jaya!

Sri Gaudiya Vedanta Samiti ki jaya!

Sri Devananda Gaudiya Matha aura anyanya sakha matha samuha ki jaya!

Sri Harinama-sankirtana ki jaya!
Ananta-koti vaisnava-vrnda ki jaya!

Samagata bhakta-vrnda ki jaya!
Sri Gaura-premanande! Hari hari bol!

http://www.bhaktibrasil.com/_content/letras_das_cancoes/jaya_dhvani.html

Hare Krsna Hare Krsna, Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .