haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

quarta-feira, 10 de novembro de 2010

PEACE TREATY = ISKCON is for everybody and Srila Prabhupada was of allSri Sri Guru Gauranga Jayatah!

Jay All Vaishnavas and Vaishnavis !

Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namahnama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine


nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale shrimate bhaktivedanta- svamin iti namine
namas te sarasvate deve gaura-vani-pracharine nirvishesha-shunyavadi- pashcatya-desha-tarine

Jay Sri Giriraja Govardhana Jai Nitai !Vancâ Kalpa !


ISKCON is for everybody and Srila Prabhupada was of all.

Jaya Srila Gurudeva Jaya Srila Prabhupada !


My Siksa Guru and Priya Bandhu

http://mysiksaguruandpriyabandhu.blogspot.com/


Revelation Of The Real Iskcon
http://www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses-mainmenu-61/20-discourses-2001/80-revelation-of-the-real-iskcon.html


Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja and Srila Prabhupada
http://srilaprabhupada.com/Our Affectionate Guardians
by Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja
http://www.bvml.org/SBRSM/books/oag.html


Prabhupada Lila
http://srilaprabhupadalila.blogspot.com/Jaya Srila Gurudeva Jaya Srila Prabhupada Todas ás glorias aos devotos reunidos   Hare Krsna !Nitai !

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .