haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

terça-feira, 31 de agosto de 2010

Guruvastakam

I offer this Prayer


<a href="http://holymasters.bandcamp.com/track/guruvastakam">Guruvastakam by Holy Masters</a>

Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah

nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine


Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, cuja missão foi dada por seu Siksa Guru Nitya-Lila Pravistta Om Visnupada Paramahansa Parivrajakacarya Astottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Rupanuga Acarya Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja.


gal/Volume 1: November 1975 - Apirl 1976/Vrindavana April 76/CT55-045.JPG

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale
srimate bhaktivedanta-swamin iti namine

namaste sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pacatya-desa-tarine

Jaya Srila Gurudeva Jaya Srila Prabhupada Happy Janmastami

Dandavat e Pranamas ...Hare Krsna !!!!Radhe Radhe !!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .