haribol, bem vindos , por favor adicionar

Pesquisar este blog

Translate

domingo, 26 de dezembro de 2010

Glories of Saraswati Thakur written by Srila Sridhar Goswami MaharajaSri Dayita Das Pranati Panchakam

bhayabhanjana jayasamsana-karunayata-nayanam
kanakotpala janakojjvala-rasasagara-chayanam
mukharikrta-dharanitala-harikirttana-ras
­anam
ksitipavana-bhavatarana-pihitaruna-vasan­am
subhadodaya-divase vrsaravija-nija-dayitam
pranamami cha charanantika-paricharaka-sajitam
saranagata-bhajanavrata-chirapalana-char­anam
sukrtalaya-saralasya-sujanakhila-varanam
harisadhana-krtabadhana janasasana-kalanam
sacharachara-karunakara-nikhilasiva-dala­nam
subhadodaya-divase vrsaravija-nija-dayitam
pranamami cha charanantika-paricharaka-sahitam
nikhila-bhuvana-maya-chinnavicchinna-kar­ttri
vibudha-bahula-mrgya-mukti-mohanta-dhatt­ri
sithilita-vidhi-ragaradhya-radhesa-dhani
vilasatu hrdi nityam bhaktisiddhanta-vani
atilaukika-gatitaulika-ratikautuka-vapus­am
atidaivata-mativaisnava-yati-vaibhava-pu­rusam
sasanatana-raghurupaka-paramanugacharita­m
suvicharaka iva jivaka iti sadhubhiruditam
subhadodaya-divase vrsaravija-nija-dayitam
pranamami cha charanantika-paricharaka-sahitam
vimalotsavam amalotkala-purusottama-jananam
patitoddhrti-karunastrti-krtanutana-puli­nam
mathurapura-purosottama-samagaurapuratan­am
harikamaka-haridhamaka-harinamaka-ratana­m
subhadodaya-divase vrsaravija-nija-dayitam
pranamami cha charanantika-paricharaka-sahitam

Sorry unable to provide English Translation run out of text you tube wont allow too long a description. Check Sri Caitanya Saraswati Math Website for English Translation

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Contato

Email :
harekrishnacampinas@hotmail.com

Creative Commons License

Jornal Hare Krsna Brasil é licenciado Licença Creative Commons
Ao copiar qualquer artigo por gentileza mencionar o link o credito do autor .